Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU SETO KÜÜK PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Seto Küük (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste
ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on MTÜ Seto Küük. Ühingu asukoht on Setomaa vald, Võru maakond.
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ega ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.4. Ühingu eesmärk on Setomaa toiduvaldkonna ettevõtluskeskkonna arendamine, seto toidu
maine kujundamine ning konkurentsivõime tõstmine.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
● Edendab kohalikul toorainel ja traditsioonidel põhinevat toidu töötlemist, valmistamist ja
turustamist ning koordineerib toidualaseid tegevusi Setomaal;
● Loob tingimused, et ettevõtlikud inimesed saaksid alustada ja arendada toidu tootmist ja
töötlemist ning oleksid konkurentsivõimelised;
● Populariseerib ja tutvustab kohaliku väiketootja mahetoodangut;
● Esindab ühingut ja huvigruppe riigiasutustes, omavalitsustes ning erinevates
organisatsioonides;
● Loob pikaajalised strateegilised suunad ja koostab iga-aastase tegevuskava;
● Loob võimalusi ühisturunduseks, otsides väljundit nii sise- kui välisturgudel;
● Koondab ja haldab toiduvaldkonna andmebaasi, et parandada ja suurendada kohaliku toidu
kättesaadavust;
● Kaasab nooremat põlvkonda, tekitades huvi tooraine kasvatamise ja toidu valmistamise
vastu;
● Tutvustab seto toidukultuuri, seto toidu valmistamist ja tavasid;
● Kaasab ja toetab kohalike tootjate ja toitlustajate osalemist Setomaa suurüritustel;
● Esindab Setomaad messidel ja teistel toiduteemalistel üritustel;
● Korraldab koostööd teiste Setomaal ja väljaspool Setomaad tegutsevate
organisatsioonidega;
● Algatab ja viib ellu projekte, korraldab infopäevi, koolitusi, õppereise ja sündmusi;
● Algatab ja teostab toiduvaldkonna uuringuid;
● Taotleb oma tegevuste ja eesmärkide täitmiseks rahalist ja materiaalset abi era- ning avaliku
sektori organisatsioonidest;
● Kasutab võimalusi MTÜ-le omatulu teenimiseks;
● Propageerib valla elanike ja organisatsioonide seas kohaliku tooraine ja toidu tarbimist;
● Tutvustab mahetootmise eeliseid ja mõju elukeskkonnale ning inimese tervisele.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes soovib kaasa aidata ühingu
eesmärkide saavutamisele, täidab põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt
ühe kuu jooksul alates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise
otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.4. Kõik ühingu liikmed tasuvad liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse
alusel.
2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks
ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatule.
2.7. Ühingu juhatusel on õigus liikmemaksu mittetasunud liige ühenduse liikmete hulgast
välja arvata. Enne väljaarvamist annab juhatus liikmele võimaluse ühe kuu jooksul
võlgnevus tasuda.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
- võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
- võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
- saada teavet ühingu tegevuse kohta;
- astuda ühingust välja;
- olla valitud ühingu juhtorganitesse;
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
- tegutseda ühingu eesmärkide saavutamiseks ning järgida ühingu tegevuses osalemisel
põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks
hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
- ühingu põhikirja muutmine;
- ühingu eesmärgi muutmine;
- ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud või esindatud liikmetest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest
enam/enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda
võtta, kui üldkoosolekul osalevatest liikmetest üle poole on sellega nõus.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek
kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu
liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib liikmeid hiljemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumispäeva
üldkoosoleku toimumisajast, -kohast ja päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul,
peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise
teate saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama
tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub 1-5 liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
- ühingu igapäevategevuse korraldamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed valitakse põhikirja punkt
4.3 sätestatud korras. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole
üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata
põhjusest.
5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI KONTROLLORGANID
6.1 Ühingu üldkoosolek võib valida revidendi, revisjonikomisjoni või tellida auditi.

VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne
eelneva aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt üks nädal
enne ühingu korralist koosolekut.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine, likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud Obinitsas 11. detsembril 2017.

Ühingu asutajate nimekiri on lisatud eraldi failina.